1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin utworzony 14.07.2016
 
 

I. Wstęp

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa:
a) warunki korzystania z portalu Ebogler.pl zwanego dalej Portalem,
b) zasady przyjmowania zamówień,
c) zasady dotyczące zarządzania danymi Klienta,
d) warunki składania reklamacji,
e) warunki przyjmowania plików graficznych,
drukarni internetowej Ebogler.pl, zwanej dalej Drukarnią.
1.2. Drukarnia PHU BOGLER dostępna jest pod adresem: http://www.ebogler.pl
1.3. Właścicielem oraz administratorem strony www.ebogler.pl jest firma PHU BOGLER Joanna Guzy z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Daszyńskiego 11A, na podstawie wpisu do CEDiG z dnia 16.01.2006r, (NIP: 8861649108, REGON: 020194891).
1.4. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.ebogler.pl, w szczególności ich opisy, parametry, użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


II. Ogólne warunki

 

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi Drukarni jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz rejestracja na stronie www.ebogler.pl. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie prawdziwego i używanego adresu e-mail wykorzystywanego w dalszej korespondencji. Jest ona równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.2. Klientami Drukarni mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne. Czynności w ich imieniu mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby. Dokonywanie za pośrednictwem Drukarni czynności prawnych przez osobę nie mającą prawa do ich dokonywania będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.3. Portal może w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawić lub ograniczyć Klienta praw do korzystania z Drukarni w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu, w szczególności, gdy Klient:

a) dopuścił się za pośrednictwem Drukarni naruszenia dóbr osób trzecich, b) podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe dane, c) nie miał prawa do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, d) swoim zachowaniem godzi w dobre imię Drukarni.
2.4. Zabrania się powtórnej rejestracji Klienta, który został pozbawiony prawa do korzystania z Drukarni bez uprzedniej zgody Drukarni.
2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, podejmuje on środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.
2.6. Klientowi Drukarni zabrania się:
a) korzystania z Drukarni w sposób niezgodny z prawem powszechnym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
b) przekazywać Drukarni treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujących treści zabronione,
c) posługiwać się grafikami co do których nie posiada praw autorskich,

d) rozsyłać lub umieszczać w ramach Drukarni niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,
e) korzystać z Drukarni w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samej Drukarni,
f) korzystać z treści zamieszczonych na Portalu w sposób wykraczający poza własny użytek.

 

III. Zamówienia

 

3.1. Przedmiotem zawarcia umowy z Drukarnią są towary lub usługi, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania danego zamówienia.
3.2. W celu zawarcia umowy z Drukarnią należy założyć konto na stronie internetowej www.ebogler.pl, dokonać wyboru towaru lub usługi, stosownych parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać sposób wysłania grafiki, metodę płatności oraz sposób dostawy podając także adres na który ma być dokonana wysyłka.

3.4. Kliknięcie przycisku „zamów” powoduje wygenerowanie automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) sumaryczną cenę brutto zamawianych towarów lub usług,
b) opis przedmiotu Zamówienia oraz jego numer,
c) sugerowaną metodę płatności oraz sposób dostawy,
d) domyślny adres i przewidywany termin w jakim Drukarnia dokona wysyłki
3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że Klient dokona akceptacji przesłanych grafik, a płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie PHU BOGLER – tylko dla zleceń opłacanych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „PayPro – Przelewy24”. Płatności dokonać można po zaakceptowaniu grafiki przez Klienta albo Drukarnię. W przypadku wybrania płatności za pobraniem warunkiem przekazania zamówienia do realizacji jest akceptacja przez Klienta przesłanych przez niego grafik.
3.6. W zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz w celach marketingowych Drukarnia gromadzi dane osobowe klientów w bazie danych zgłoszonej do GIODO. Administratorem bazy danych jest firma PHU BOGLER.

3.7. Od zawartej umowy nie można odstąpić, a towarów nie można zwrócić jeśli Drukarnia prawidłowo wykonała Zlecenie.
3.8. Zamówienia można składać całą dobę, w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny akceptacji grafik oraz terminy realizacji określone są na stronie internetowej Drukarni.

 

IV. Przesyłka, ceny i sposoby płatności

 

4.1. Przesyłka Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania danego Zamówienia.
4.2. Termin realizacji dostawy określony jest w zależności od towaru lub usługi i są dostępne na stronie internetowej Drukarni. Są to terminy przybliżone, a ich długość może ulec zmianie w zależności od okoliczności niezależnych od Drukarni. Ich przekroczenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta.

4.3. Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Firma kurierska ma prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Drukarnię PHU BOGLER, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Terminy realizacji zamówień w PHU BOGLER ukazują termin dostarczenia towaru przy założeniu, że firma kurierska dostarczy przesyłkę na drugi dzień roboczy. Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska ma prawno ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku nie zrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji.
4.4. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu lub usługi, koszt pakowania oraz podatek VAT, o ile w opisie Produktu czy usługi nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów związanych z dodatkowymi opcjami np. opłata za wysyłkę za pobraniem, dopłaty za wskazane godziny dostarczenia, dopłaty za wysyłkę do wielu różnych adresów i innych.
4.5. Płatności za Zamówienia można dokonać:
a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych PayPro (Przelewy24): kart debetowych, kart kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem,
b) przelewem,
c) za pobraniem,
d) gotówką przy odbiorze osobistym
4.6. Niezbędne do zrealizowania płatności dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayPro (Przelewy24) są przekazywane spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-357 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
4.7. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu wysyłki towaru lub usług do Klienta.
4.8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Drukarnie faktur VAT oraz faktur korygujących na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji. Drukarnia oraz klient zobowiązani są do przechowywania przesłanych faktury zgodnie z przepisami §6-§8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528). Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na stronie www.ebogler.pl, wybierając podstronę „moje konto”, a następnie „faktury”.

V. Warunki reklamacji


5.1. Warunkiem przyjęcia przez Drukarnię reklamacji jest poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia na stronie „zamówienie”, w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez Klienta.
5.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
5.3. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Drukarnia udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.
5.4. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. Gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesłania zwrotu zostanie zwrócony Klientowi.

5.5. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
5.6. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a reklamacja uznana za oddaloną.
5.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.
.8. Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnie odrzucone. Taka sytuacja może również mieć miejsce przy wznawianiu projektu do druku.
5.9. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji i jeśli taka zostanie zgłoszona zostanie przez Drukarnie odrzucona ze względu na różnice technologiczne ekranów oraz drukarek.

5.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia, a zamówienie uznaje się za wykonane poprawnie:
a) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
b) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
Odchylenia te nie mogą być podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnię odrzucone.

5.11. Za błędnie wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia lub inne zdeformowanie uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni, a tym samym nie może podlegać reklamowaniu.
5.12. Za błędnie wykonaną warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
5.13. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany przy Kurierze sprawdzić ją. W razie stwierdzenia szkody związanej z przesyłką kurierską należy sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem, który jest podstawą reklamacji. Brak protokołu szkody jest podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

5.14. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego PHU BOGLER są przykładowymi i mogą nieznacznie różnić się od tych, które są stosowane w procesie druku. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
5.15. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane.

 

VI. Pliki graficzne


6.1. Nadesłania grafik należy dokonać poprzez wysłanie ich w umówiony sposób Drukarni w postaci plików komputerowych we właściwym formacie.
6.2 Nadesłane pliki graficzne przez Klienta, nie są w żaden sposób sprawdzane przez Drukarnie. Za błędy w nich zawarte odpowiada Klient.
6.3. Drukarnia nie odpowiada za treść materiałów przesłanych oraz za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Klienta. Jeżeli jednak Zamówienie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte normy obyczajowe, a zostaną one dostrzeżone przez Drukarnie, ta ma prawo odmówić jego realizacji. Odmowa może mieć miejsce nawet po wniesieniu opłaty przez Klienta.
6.4. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na stronie danego towaru lub usługi na www.ebogler.pl.
6.5. Pliki podlegają wstępnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną w Drukarni, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail wysłany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją nadesłanych plików graficznych. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plików uszkodzonych lub w błędnym formacie.

6.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zamówienia do realizacji i nie można przerwać procesu produkcji.
6.7. Wszystkie dane przesłane do Drukarni podlegają bezterminowej archiwizacji.
6.8. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych. Nie ponosi również odpowiedzialności za dostarczenie plików w nieprawidłowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików.


 

VII. Postanowienia końcowe

 

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.
7.2. Drukarnia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.ebogler.pl i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Drukarni Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@ebogler.pl
7.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią, a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby PHU BOGLER.


Przejdź do strony głównej